ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตภายในกระเปาะต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง Nepenthes mirabilis บริเวณอ่างเก็บน้ำ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิศุทธิดา แก้วเลี่ยม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิมพา ศิลาวัชนาไนย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตภายในกระเปาะต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง Nepenthes mirabilis บริเวณอ่างเก็บน้ำ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา และความสัมพันธ์ระหว่าง pH กับจำนวนสิ่งมีชีวิตในกระเปาะหม้อข้าวหม้อแกงลิงจำนวน 30 กระเปาะ พบสิ่งมีชีวิตทั้งหมด 9 กลุ่ม ที่พบมากที่สุดคือ Nematode และรองลงมาคือ พารามีเซียม ไรน้ำ Diptera, Hymenoptera, Orthoptera, Lepidoptera, Acari และ Homoptera ตามลำดับ