การศึกษาโครงสร้างและการคำนวณหาระดับพลังงานของท่อนาโนคาร์บอนแบบซิกแซ็ก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภินันท์ อินลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประเสริฐ แข่งขัน

  • ชัยภูมิ สำเนียง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้สร้างแบบจำลองโครงสร้างผลึกของโซเดียม, แกรไฟต์และแบบจำลองโมเลกุลของท่อนาโนคาร์บอนแบบซิกแซ็กแล้วคำนวณหาระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอม ในผลึกและในโมเลกุลเหล่านี้ โดยใช้แนวคิดและขอบเขตจากวิธีของวิกเนอร์ ไซต์ ใช้พลังงานศักย์ที่คำนวณจากค่าเลขอะตอมยังผลและในผลึกใช้พลังงานศักย์แบบหลุมขนมครก ผลการคำนวณในอะตอมคาร์บอนพบว่ามีค่าความผิดพลาดมากจึงแก้ไขโดยคิดอันตรกริยาระหว่างอิเล็กตรอนโดยใช้ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชันลำดับที่ 1 พบว่าค่าระดับพลังงานมีความถูกต้องมากขึ้น หลังจากได้หาระดับพลังงานและฟังก์ชันคลื่นของอิเล็กตรอนในแกรไฟต์ แล้วได้นำมาประยุกต์ใช้ในการคำนวณระดับพลังงานของท่อนาโนคาร์บอนแบบซิกแซ็กพบว่าได้ค่าระดับพลังงาน 44.86 eV ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระดับพลังงานศักย์ได้ว่าระดับพลังงานของท่อนาโนคาร์บอนแบบซิกแซ็กมีค่าใกล้เคียงกับค่าพลังงานสูงสุดของบ่อพลังงานศักย์แสดงให้เห็นว่าท่อนาโนคาร์บอนแบบซิกแซ็กมีคุณสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำ