การสร้างวงจรควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับแหล่งจ่ายไฟขดลวด NMR ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิรัฐ แสงลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิวัธน์ ยังดี

  • ธีรยุทร ชาญนุวงศ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ทำการศึกษาและออกแบบวงจรควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้คงที่โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อนำไปใช้งานกับเครื่อง NMR โดยวงจรที่ทำการออกแบบจะวัดความต่างศักย์ที่ตกคร่อมตัวต้านทานทางด้านขาออกของแหล่งจ่ายไฟ และนำมาคำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งจะส่งกลับไปควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านทรานซิสเตอร์อีกที วงจรที่ศึกษาในโครงงานนี้ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์แบบ AVR เบอร์ Atmega32 ซึ่งมีพอร์ตสำหรับรับสัญญาณอนาลอกเพื่อทำการควบคุมค่าความต่างศักย์ของแหล่งจ่ายไฟ