ลักษณะทางบุคลิกภาพและความสามารถทางสติปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์การ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไชยพัฒน์ กลั่นสุภา

  • ศจีมาจ ณ วิเชียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางบุคลิกภาพและความสามารถทางสติปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์การของพนักงาน เพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์การของพนักงานโดยจำแนกตามลักษณะทางบุคลิกภาพ เพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์การของพนักงานโดยจำแนกตามระดับความสามารถทางสติปัญญา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ พนักงานธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) จำนวน 240 คน ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีมิติที่เป็นองค์ประกอบบุคลิกภาพในด้านสติสัมปชัญญะเด่น มีระดับความสามารถทางสติปัญญาอยู่ในกลุ่มสูง และมีระดับพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์การของพนักงานอยู่ในกลุ่มสูง ลักษณะทางบุคลิกภาพและความสามารถทางสติปัญญามีปฏิสัมพันธ์กับพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์การของพนักงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ลักษณะทางบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์การของพนักงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระดับความสามารถทางสติปัญญาที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์การของพนักงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05