เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • 1.พันทิพา จำปาทิพย์

  • 2.ปาณนภา ติดไชย

  • 3.ศรัญญา บำรุงราษฎร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เขมิกา อ่อนประทิว

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมนี้ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับบุคลคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องของเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ซึ่งภาย ในโปรแกรมได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาและสาระต่างๆ เพื่อที่จะได้นำความรู้จากโปรแกรมนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เรา มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล ปัจจุบันในการหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น ข้อมูลหาได้ยาก จึงเป็นสิ่งที่ผู้พัฒนา เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้ทำการพัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนขึ้นมา เพื่อให้เป็นสื่อการสอนที่เข้าใจได้ง่าย และน่าสนใจ ในการเรียนรู้แบบใหม่ และใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง สำหรับผู้ที่สนใจทางด้านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์” ซึ่งเนื้อหาภายในโปรแกรมประกอบไปด้วยการเกิดเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ รูปภาพเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ และเนื้อหาข้อมูลต่างๆที่แบ่งหมวดหมู่ดังกล่าว 1. ถ่านหิน จะเป็นการอธิบายลักษณะของถ่านหิน การกำเนิดถ่านหิน ลำดับการเกิดถ่านหิน กระบวนการเกิดถ่านหิน ประเภทของถ่านหิน การสำรวจหาแหล่งถ่านหิน การผลิตถ่านหิน การใช้ประโยชน์จากถ่านหิน และข้อมูลการใช้ถ่านหินในประเทศไทย 2. หินน้ำมันและทรายน้ำมัน จะเป็นการอธิบายความหมายและลักษณะของหินน้ำมัน การเกิดหินน้ำมัน การใช้ประโยชน์จากหินน้ำมัน และ ความหมายและลักษณะของทรายน้ำมัน 3. ปิโตรเลียม จะเป็นการอธิบายความหมายและลักษณะของปิโตรเลียม การเกิดปิโตรเลียม การสะสมตัว การสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียม การกลั่นปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การใช้พลังงานปิโตรเลียมอย่างประหยัดและถูกวิธี ข้อมูลการใช้ปิโตรเลียมในประเทศไทย การผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย การกลั่นน้ำมันดิบ วิธีการกลั่นน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ การแยกแก๊สธรรมชาติ ปิโตรเคมีภัณฑ์ พอลิเมอร์ ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโปรแกรมนี้จะช่วยทำให้การเรียนรู้ทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์ ของผู้เรียนและผู้ที่สนใจในหลักสูตรภาควิชาวิทยาศาสตร์ ง่ายขึ้นต่อการศึกษาค้นคว้า และทำให้วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่ออีกต่อไป this program has developed to upward new for is mass learning media gives with general person, at take an interest in about [ story ] of carcass fuel late at night black , which , time , in a program has substance addition and all substance, in order to , get lead the knowledge from a program applies the advantage in the sense of differs we , emphasize develop the knowledge of the science , give with general person , which , there is the necessity must use the data , now in the education of that science , the data gets difficult , then the thing that the developer , foresee arrive at the importance has aforementioned then do program instructional media development upwards , for , be mass instruction media that can understand easy , and interesting , in new model learning , and use data referable source , for who take an interest of about the science , in the heading , " fossil fuel " which , the substance within a program assembles to go to with fuel fossil occurrence , fuel fossil picture , and data all substance that divide a category aforementioned , 1. the coal , will character explanation of the coal , coal occurrence , occurrence coal order , the procedure is born the coal , a kind of the coal , the patrol seeks coal place , coal production , applying from the coal , and using coal data in Thailand 2. the oil shale and oil sand , will meaning explanation and the character of the oil shale , oil shale occurrence , applying from the oil shale , and , the meaning and the character of 3. oil petroleum and , will meaning explanation and the character of the petroleum , petroleum occurrence , accumulation of the petroleum , the patrol seeks petroleum place , petroleum extraction , petroleum products , using energy the petroleum economize and in a correct way , using petroleum data in Thailand , petroleum production in Thailand , the oil refinery is raw , the way refines oil raw , the products has that from the procedure refines oil raw , gas nature separation , the petrochemical at , enough [ when ] chip the small hill , staff way hopes very much that , this program will help to make learning of science , of the student and who take an interest in department science course , easy go up build [ wasp ] the research , and make science , be not tiresome thing again ,