การวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของเรดอน 222- ภายในอาคารตา่งๆ ของคณะวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิค Grab Radon / Activated Charcoal

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุจรี บุญชู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คมฤทธิ์ วัฒนวาที

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ทำการวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของก๊าซเรดอน)Rn 222 (ในอากาศภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ห้อง ได้แ้ก่ ห้อง P 200, Ch 203, B 101,วท 2 และห้อง NML 1 ด้วยวิธี Grab Radon/Activated Charcoal โดยใช้ปั๊มดูดอากาศผ่านผง Activated Carbon เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำผง Activated Carbon มาทำการวิเคราะหห์ าปริมาณความเข้มข้นของ Rn 222 โดยใช้เทคนิคสเปกโตรมิเตอร์รังสีแกมมา พร้อมด้วยหัววัดชนิดสารกึ่งตัวนำ HPGe โดยทำการวัดปริมาณรังสีแกมมาของ Bi 214 ผลการทดลองพบว่าค่าความเข้มข้นของ Rn 222 ของทั้ง 5 ห้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0.25 0 pCi/L โดยห้อง NML 1 มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยสูงสุดเป็น 0.13 pCi/L แต่เมื่อเปรียบเทียบกับความเข้มข้นมาตรฐาน USEPAของสหรัฐอเมริกา) 4 pCi/L) พบว่ายังมีค่าต่ำกว่าระดับมาตรฐานมาก This project is a quantitative analysis of indoor Radon 222 concentration. The sample was measured by using technique of Grab Radon / Activated Charcoal in 5 different location of class room and laboratories. Faculty of Science,Prince of Songkla University:P 200,Ch 203,B 101,VT2 and NML 1. Air in each room was pumped through the Activated Charcoal for twenty four hours. Then Activated Charcoal was analysed by gamma ray spectrometer with Hyper Pure Germanium semiconductor detector(HPGe) to determine the Rn 222 concentration from Bi 214 the peak of spectral. It gave the radon concentration in all 5 sampling location is in the range 0 0.25 pCi/L. While the maximum Rn 222 concentration is in the room NML 1 with number of 0.13 pCi/L but still lower than standard level of USEPA at 4 pCi/L