การออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุดออนไลน์ กรณีศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อนุชิต โปราหา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปริศนา ตรีนารัตน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุดผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดเก็บ ค้นหา และแสดงผลข้อมูลที่ให้ความถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระบบห้องสมุดแบบเดิม ในการดำเนินการวิจัยได้มีการสอบถามความต้องการระบบจากบรรณารักษ์และสมาชิกห้องสมุดของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ด้วยการนำวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) มาใช้อย่างเป็นขั้นตอน ระบบห้องสมุดออนไลน์ถูกสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache จำลองงานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้สามารถใช้งานได้เสมือนเครื่องแม่ข่าย ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา PHP ในการเขียนสคริปต์ และจัดเก็บข้อมูลลงในระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ซึ่งใช้งานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows XP เรียกใช้และแสดงผลผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer ผลจากการวิจัยพบว่า ได้ระบบห้องสมุดออนไลน์ที่ตรงตามความต้องการของบรรณารักษ์และสมาชิกห้องสมุด การจัดเก็บ ค้นหา และแสดงผลข้อมูลทำได้ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ระบบที่ออกแบบและพัฒนาใหม่นี้จึงให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว สามารถนำมาใช้แทนระบบห้องสมุดแบบเดิมได้เป็นอย่างดี Abstract: The objective of this research was to design and develop the Library System through an internet network by using a computer in gathering, searching and displaying the accurate and fast information which will help increase the efficiency of the old Library System. The process of this research was the inquiry of the need of the librarians and library members about a system in Phetchabun Educational Welfare School. Information was collected for further analyze and design by using System Development Life Cycle (SDLC) in suitable steps. The Library Online System was invented by Apache Web Server, modeling personal computer as a master network, using PHP language program in writing script and manage data in MySQL Database Management System (DBMS) working under Windows XP Operating System use and show off the results through Internet Explorer Web Browser. It was found in the research that the Library Online System had been invented in correspondence with the requirements of the librarians and library members. The gathering, searching and displaying the information had been done satisfactorily and could be used as the repayment of the old Library System very well.