การสังเคราะห์โมเลกุลขนาดใหญ่ในการตรวจจับไอออนปรอท

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัญญานี คำแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทนิตย์ วานิชาชีวะ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปรอทเป็นโลหะที่มีพิษมากแม้จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยในธรรมชาติก็ตาม ดังนั้นจึงต้องมีการหาเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณปรอทที่มีในธรรมชาติเพียงเล็กน้อยนั้นอย่างจำเพาะเจาะจงมากที่สุด ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้สังเคราะห์สารที่เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่โดยประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ ส่วนที่จับกับไอออนที่ต้องการ (ionophore) และส่วนที่สามารถเรืองแสงได้ (fluorophore) และจะมีการตรวจหาปริมาณของปรอทโดยใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์