การสังเคราะห์ gusanlung A และ gusanlung D

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธิติมา อาภรณ์พิศาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุรชัย นิมจิรวัฒน์

  • พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้สังเคราะห์ gusanlung A และ gusanlung D ซึ่งเป็น อัลคาลอยด์ที่พบใน Acangelisia gusanlung (Menispermaceae) โดยใช้ปฏิกิริยาการสร้างวงแหวน C แบบ radical จากการเปรียบเทียบข้อมูลทาง 1H และ13C NMR spectroscopy ของสารที่สังเคราะห์ได้กับสารที่พบในธรรมชาติ พอสรุปได้ว่า gusanlung A มีโครงสร้างตามที่ได้เสนอไว้ ส่วน gusanlung D ไม่น่าจะมีโครงสร้างดังที่ได้เสนอไว้เนื่องจากข้อมูลทาง NMR spectroscopy ของสารสังเคราะห์และสารที่พบในธรรมชาติมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ