การสังเคราะห์โมเลกุลขนาดใหญ่ในการตรวจจับไอออนปรอท

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัญญานี คำแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทนิตย์ วานิชาชีวะ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปรอทเป็นโลหะที่มีพิษมากแม้จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยในธรรมชาติก็ตาม ดังนั้นจึงต้องมีการหาเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณปรอทที่มีในธรรมชาติเพียงเล็กน้อยนั้นอย่างจำเพาะเจาะจงมากที่สุด ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้สังเคราะห์สารที่เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่โดยประกอบด้วยสองส่วนหลักคือส่วนที่จับกับไอออนที่ต้องการ (ionophore) และส่วนที่สามารถเรืองแสงได้ (fluorophore) และจะมีการตรวจหาปริมาณของปรอทโดยใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ Abstract: A novel macromolecule, I, was synthesized as a fluorescent chemical sensor (fluoroionophore) for the selective optical detection of mercury ions. Mercury is known as a hazardous environmental contaminant and is toxic, even at low levels to humans. Fluorescence sensing using specifically tailored fluoroionophores is a particularly suitable sensing method for low level monitoring of mercury ions. The general design of the fluoroionophore for this study includes an ionophore moiety attached to a fluorophore that will reduce the fluorescence emission in the presence of a bound mercury ion through the operation of an “off on” fluorescence switch. The fluoroionophore designed and synthesized in this work was used in dichloromethane solution, and showed significant selectivity for mercury ions against interfering ions such as copper, lead, zinc, calcium and sodium ions.