ความเป็นพิษต่อเซลล์ของอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่มีต่อเซลล์มะเร็งปากมดลูก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติวัฒน์ สังขวร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์

  • พรทิพา พิชา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากความก้าวหน้าของนาโนเทคโนโลยีทำให้มีการใช้อนุภาคนาโนผลิตภัณฑ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้น โดยอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์(TiO2) ถือเป็นอนุภาคนาโนชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เช่น ในเครื่องสำอาง อาหาร เครื่องปรับอากาศ และสีทาบ้าน เป็นต้น แต่การศึกษาผลกระทบในเชิงพิษวิทยานั้นยังมีอยู่น้อยมาก. ในการทดลองนี้ได้ทำการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่มีต่อการอยู่รอดและการเจริญของเซลล์มะเร็งปากมดลูกในภาวะไม่มีแสง โดยใช้วิธี Colony forming assay และเทคนิค Image processing ผลการทดลองแสดงให้เห็นความเป็นพิษต่อเซลล์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ในกลุ่มทดลองซึ่งใส่อนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่ความเข้มข้นต่างๆ(25 400 µg/ml)ในอาหารเลี้ยงเซลล์ พบว่าโคโลนีของเซลล์มะเร็งที่รอดชีวิตมีจำนวนลดลง โดยอัตราการรอดชีวิตจะน้อยกว่าร้อยละ 50 เมื่อความเข้มข้นของอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์มากกว่า 150 µg/ml นอกจากนี้คุณภาพของโคโลนีที่รอดชีวิตยังลดลงด้วย โดยเมื่อวิเคราะห์สัณฐานของโคโลนีพบว่าโคโลนีมีขนาดเล็กลงและมีรูปร่างผิดปกติไป(ANOVA, p