บทบาทของ H+-ATPase ในการทนทานต่อโลหะหนักของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศักรินทร์ ภูผานิล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาบทบาทของยีนในกลุ่ม H+ ATPase ต่อการทนทานต่อโลหะหนักของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae โดยการวัดระดับ pH ภายในเซลล์ที่เลี้ยงภายใต้สภาวะที่มีโลหะหนัก (แคดเมียม โคบอลต์ และนิเกิล) พบว่า pH ภายในเซลล์ยีสต์ลดลงในสภาวะที่มีโลหะหนักและการลดลงของ pH ภายในเซลล์สัมพันธ์กับความเข้มข้นของโลหะหนัก นอกจากนี้ยังพบว่า H+ ATPase ที่แวคคิวโอลมีความจำเป็นต่อการทนทานต่อโลหะหนักของยีสต์ Abstract: To investigate the role of H+ ATPase in tolerance to heavy metal, we measured intracellular pH of Saccharomyces cerevisiae under heavy metal (Cd, Co, Ni) conditions and found that heavy metal dosedependently decreased intracellular pH in yeast cells. In addition, our results of deletion mutants screening revealed that vacuolar H+ ATPase, but not other ATPase, are required for heavy metal tolerance.