แผ่นดินไหวที่เกิดในภาคใต้ของประเทศไทย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริพร สมศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • Helmut Duerrast

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่อำเภอทับปุด จังหวัดพังงาได้ทำการติดตั้งเครื่องวัดแผ่นดินไหวชนิดคาบสั้นแบบ 3 แกนวัดในช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2550 เพื่อทำการตรวจหาคลื่นแผ่นดินไหว โดยการวิเคราะห์นั้นจะใช้ข้อมูลจาก 1 สถานีวัด ทำการคำนวณจากองค์ประกอบของคลื่นแผ่นดินไหวใน 3 องค์ประกอบ เพื่อคำนวนหาตำแหน่งและความแรงของคลื่นแผ่นดินไหว เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่า เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในบริเวณทะเลอันดามัน 15 เหตุการณ์ เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดในบริเวณภาคใต้ของไทยอีก 24 เหตุการณ์ และยังพบคลื่นแผ่นดินไหวที่เกิดจากการระเบิดเหมืองแร่ซึ่งอยู่ในจังหวัดพังงาอีก 9 เหตุการณ์ ซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดในบริเวณภาคใต้ของไทยนั้นมาจากรอยเลื่อนระนองและรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย