โครงสร้างทางกายภาพของระบบดาวคู่ วาย วาย อิริดานิ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรีชา เกียรติกิระขจร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นรากรณ์ แก้วขาว

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากข้อมูลการสังเกตการณ์ทางแสงของระบบดาวคู่อุปราคาประเภท W UMa ชนิด W ชื่อ วาย วาย อีริดานิในปี ค.ศ.2007 ด้วยการสร้างกราฟแสงในช่วงความยาวคลื่นสีน้ำเงินและเหลือง เพื่อคำนวณค่าพารามิเตอร์ ของระบบดาวคู่ดังกล่าว พบว่าเป็นระบบดาวคู่แบบแตะกัน มีค่าอัตราส่วนมวล (q) เท่ากับ 2.01694 และค่ามุมเอียง (i) 81.128 จากการวิเคราะห์แผนภาพ O C ของระบบดาวคู่ วาย วาย อิริดานิ แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของคาบการโคจรของระบบดาวคู่ ด้วยอัตรา 0.00384 วินาทีต่อปี นอกจากนี้ยังพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงคาบวงโคจรซ้อนอยู่ ซึ่งอธิบายด้วย การมีอยู่ของวัตถุที่สามที่มีคาบการโคจรเท่ากับ 44.73 ปี และ รัศมีการโคจร1.38 หน่วยดาราศาสตร์