การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไอริณ ถาวรนันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การท่องเที่ยวของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการวางแผนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องทราบถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย การพยากรณ์เป็นการประมาณค่าในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีสถานการณ์เดียวกัน ในโครงงานนี้ เราได้สร้างสมการพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสมการพยากรณ์ เป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นรายเดือนระหว่างปีพ.ศ. 2538 – 2547

Foreign tourists are the important in supporting the continuous expansion of tourism in Thailand.Therefore, the planning for tourism development needs to take into account the amount of foreign touristswho will arrive in Thailand. The forecast is the prediction of future data from past data in the same situation.In this project, we design the equation for forecasting the numbers of foreign tourists who will be arriving inThailand by using the Time Series Analysis.The data which used for designing the forecasting equation is the monthly foreign tourists visiting Thailand between 1995 – 2004.