ชุดโปรแกรมรักษาความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ Computer Client Security Suite

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ร่มธรรมศรีพจนารถ

  • รัฐศักดิ์ ตัณธนาวิภาค

  • ศันสนีย์ อัศวสัมฤท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัครเดช วัชระภูพงษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุดโปรแกรมรักษาความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ เพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Computer Client Security Suite) ได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้ในการตรวจหาชุดโปรแกรมปกปิดการบุกรุก หรือรูทคิต (Rootkit) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถนำมาติดตั้ง เพื่อบุกรุกเข้ามาในระบบของเราได้ตลอดเวลา เพื่อทำการซ่อนหรือปกปิดไฟล์ โปรเซส หรือช่องโหว่ความปลอดภัยที่ผู้บุกรุกได้สร้างขึ้น โปรแกรมนี้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Integrity Checking) โดยทำการตรวจสอบองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ของข้อมูลเมื่อข้อมูลนั้นมีการเปลี่ยนแปลง และมีการสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup and Restore) เป็นส่วนที่ใช้ในการสำรอง กู้คืนข้อมูล และองค์ประกอบสำคัญต่างๆได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง การพัฒนาชุดโปรแกรมรักษาความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์นี้ มุ่งเน้นระบบเป้าหมายที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการลินุกซ์ Ubuntu ทั้งนี้ชุดโปรแกรมรักษาความปลอดภัยนี้ทำงานบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (GNU Linux) เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการใช้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ สามารถนำชุดโปรแกรมรักษาความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์นี้ไปประยุกต์ใช้งานและพัฒนาต่อไป รวมทั้งสามารถให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ใช้งานในการตรวจสอบชุดโปรแกรมปกปิดการบุกรุก ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสำรอง กู้คืนข้อมูล เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้แก่คอมพิวเตอร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2551