วิธีการฟอกฆ่าเชื้อที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงพืชวงศ์ชาฤๅษี ของประเทศไทย ในสภาพปลอดเชื้อ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อนุพันธ์ กงบังเกิด

  • ปราณี งาม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พืชวงศ์ Gesneriaceae มีการขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกันอย่างกว้างขวางในพืชสาย พันธุ์ต่างประเทศเพื่อทำเป็นไม้ประดับ แต่พืชพื้นเมืองของไทยวงศ์นี้ยังไม่มีการนำมาศึกษาเพื่อขยายพันธุ์ ด้วยวิธีดังกล่าว ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อที่เหมาะสมโดยใช้ สารละลายคลอรอกซ์ที่ความเข้มข้นและเวลาต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า ยังไม่สามารถหาวิธีการที่เหมาะสมได้ คือพบการปนเปื้อนของชิ้นส่วนเนื้อเยื่อ 100 % การทดลองครั้งนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อร่วมกับการใช้สารปฏิชีวนะที่เหมาะสมเพื่อลดการปนเปื้อนของชิ้นส่วนพืชที่ต้องการเพาะเลี้ยงต่อไป