ระบบประกันภัยออนไลน์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ราเชนทร์ พะวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัจฉรีย์ พิมพิมูล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประกันภัยโดยทั่วไปนั้น ยังขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ ทำให้เกิดเวลาสูญเสีย เวลารอคอย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากระบบบริการ เนื่องจากมีจำนวนพนักงานใหบ้ ริการที่ไม่สมดุลกับจำนวนลูกค้าที่เข้ารับบริการ ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาหาวิธีการบริการที่เหมาะสม โดยได้ทำเป็นระบบประกันภัยออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อทำให้การบริการนั้นสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นการวิเคราะห์ผลได้ใช้ระบบประกันภัยออนไลน์ พบว่าการบริการแบบออนไลน์นี้ทำให้ผู้ใช้นั้นมีความพึงพอใจมากกว่าการให้บริการแบบปกติ เนื่องจากสามารถเข้าถึงการบริการในด้านต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตลอดเวลา ดังนั้นการให้บริการประกันภัยออนไลน์จึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ

Today, most of insurance companies face many difficulties such as customer services,unsufficient service officer, and the pleasure of the customers. These problems interest me to study, so I studied and found the resolutions. Generally, insurance service lack of eiffience that cause many damages such as times, expenses because they have not enough service officers. Thus, to make the service easier, I set the insurance system on the internet. According to studying the using of online insurance, it is found that the online insurance can make a great satisfying to the customers, for it saves times and make life convenient.