ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการโครงงานนักศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉัตรยา ป้องสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชิดหทัย นามวงค์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการโครงงานนักศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลแบบเดิม ซึ่งต้องเสียเวลาในการค้นหา ซึ่งได้นำเสนอผ่านทางอินเตอร์เน็ต นักศึกษาสามารถที่จะใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อจัดการโครงงานนักศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ที่มีการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการที่จะได้ข้อมูลมา ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการโครงงานนักศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนี้ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้ใช้หรือนักศึกษาซึ่งสามารถที่จะค้นหาโครงงาน จากชื่อโครงงาน ประเภทของโครงงาน และสามารถดูปฏิทินการทำงานได้ ส่วนของอาจารย์มีหน้าที่จัดการปฏิทินการทำงานของนักศึกษาแต่ละคน เพิ่มข่าวสาร ส่วนของผู้ดูแลระบบก็จะดูแลและจัดการเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลเพื่อความสะดวกในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อจัดการโครงงานนักศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้จัดทำจึงได้จัดทำคู่มือการใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้สามารถที่จะใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ ทำให้ได้ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการโครงงานนักศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถใช้งานได้จริงซึ่งเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ในการจัดทำโครงงานของนักศึกษาต่อไป