การทำให้บริสุทธิ์บางส่วนของสารพอลิแซคคาไรด์ที่สกัดจากกากส่า

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตรอนงค์ คำรศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิริลักษณ์ ชัยจำรัส

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารสกัดหยาบที่ได้จากการสกัดวัตถุดิบกากส่าภายใต้สภาวะที่เหมาะสมคือ ใช้กากส่าแห้งต่อสารละลาย 0.5 N NaOH ในอัตรา 1:10 ด้วยวิธีกวนตลอดเวลา ที่อุณหภูมิ 80ºC เป็นเวลานาน 90 นาที ได้สารพอลิแซคคาไรด์ 18 mg/g dry wt. หรือ 15.56 % ของสารพอลิแซคคาไรด์ทั้งหมด สารสกัดหยาบถูกนำมาทำให้บริสุทธิ์บางส่วนเพื่อแยกประจุของสารด้วยคอลัมน์ DEAE Cellulose ที่มี 0.1M NaHCO3 เป็นตัวชะ ได้สารพอลิแซคคาไรด์ที่ออกมาเฉลี่ย 8.31% หลังจากนั้นจึงนำไปหาโครงสร้างทางเคมีด้วยเทคนิค NMR เพื่อวิเคราะห์ 1H ซึ่งเป็น H anomeric ของเบต้ากลูแคน ที่เป็นสารพอลิแซคคาไรด์สายสั้น เมื่อทำการวิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุลด้วย Mass spectrometry พบว่า สารพอลิแซคคาไรด์ดังกล่าวมีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 400 1,000 Da และพบการเชื่อมกันของโมเลกุลหน่วยย่อยกลูโคสด้วยพันธะ β (1 3) glycosidic ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่พบเบต้ากลูแคนในผนังเซลล์ยีสต์ Crude extract from molasses distillery by products (MD) was extracted in the optimum conditions. The ratio of the molasses distillery by products to 0.5N NaOH solvents was 1:10 with continue stirring at 80ºC, for 90 minutes. The product as the polysaccharide was obtained of 18 mg/g dry weight. Namely, it is 15.56% of total polysaccharides. Crude extract was purified by DEAE Cellulose of anion exchange column with 0.1M NaHCO3 was used a mobile phase. The polysaccharide was eluted through out the column of 8.31%. Then, chemical structure of polysaccharide was analyzed by NMR. The structure of H anomeric of glucose which is a monomer of oligosaccharide was found likely in the position. Therefore, mass spectrometry was analyzed the molecular weight of this oligosaccharide of 400 1,000 Da. However, the linkage of β (1,3) glycosidic bond was also found into the sample, which is similar β glucan structure of yeast cell wall.