อิงลิช พิชิตแต้ม The shooting code

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนกฤต ปราณีดุศรี

  • สุพัตรา มิละสิงห์

  • รุ่งนภา บุปภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมเพชร สมร่าง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในอดีตเกมถูกมองว่าเป็นสิ่งที่มอมเมาเด็กผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงมีอคติในแง่ลบกับเกมเสมอมมาจึงคอบกีดกัน ลูก หลาน ของตนเองให้อยู่ห่างๆจากเกม แต่เกมนั้นมีหลายแบบหลายประเภททั้งที่ให้ความรู้ และไม่ให้ความรู้ แต่ส่วนใหญ่แล้วเกมที่ไม่ให้ความรู้มักจะถูกใจเด็กๆจนถึงวัยรุ่นเพราะแนวเกมส์จะเป็นแนวที่ใช้ความรุ่นแรงเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมส์จึงชอบคิดว่าเกมส์ทุกอย่างล้วนแต่รุนแรงเสมอ ปัจจุบันมีเกมส์แผ่หลาย และเป็นที่นิยมของคนทุกเพศทุกวัยมีทั้งเกมส์ที่ให้ความรู้และเกมส์ที่เป็นแนวให้ความรุ่นแรงมากมายและอีกแง่มุ่มหนึ่งเกมส์จะเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เราผ่อนคลายจากความเครียดได้แต่ติดมากจนเกินไปอาจเกิดผลเสียต่อตนเองและคนรอบข้างได้ แต่เกมส์ทางด้านที่ส่งเสริมความรู้ก็มีผลดีสามารถพัฒนาสมองให้มีความคิดที่ก้าวไกลและมีจินตนาการมากมาย อนาคตเราอาจจะพัฒนาเกมส์ให้เป็นสื่อที่ให้ความรู้ทางด้านต่างๆๆ ที่พัฒนาสังคมและประเทศขึ้นในทางที่ดีก็ได้