ระบบควบคุมทางแยกจราจรอัจฉริยะ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เกียรติคุณ ชอบธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มีโชค ชูดวง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาการจราจรก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย จากการศึกษาโครงสร้างทางการออกแบบระบบขนส่งพบว่าการควบคุมสัญญาณไฟจราจรทำโดยเอกเทศแต่ละแยก ไม่มีความสัมพันธ์กัน และใช้ความรู้สึกของเจ้าหน้าที่เป็นที่ตั้ง ถ้ามีการรวมศูนย์การควบคุม โดยอาศัยข้อมูลรวมทั้งระบบจะช่วยให้รถที่ติดขัดบริเวณทางแยกลดลงไปได้มาก และอีกทั้งใช้งบประมาณไม่แพงในการแก้ปัญหาการจราจรอีกด้วย ระบบควบคุมทางแยกจราจรอัจฉริยะ เป็นระบบที่คิดค้นเพื่อควบคุมสัญญาณไฟจราจรบนทางแยกปกติ มีจุดประสงค์เพื่อทำหน้าที่แทนมนุษย์ในการเลือกเปิดสัญญาณไฟ โดยมีการทำงานเพื่อสร้างลำดับสัญญาณไฟจราจรและคำนวณเวลาที่จะเปิดไฟจราจร พร้อมทั้งพยากรณ์สภาพการจราจรในเวลาอันใกล้ ซึ่งระบบแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนคือ การทำงานส่วนของแยกเดี่ยวและการทำงานส่วนของเครือข่ายท้องถนน ในการทำงานระบบจะทำการรับค่าจำนวนรถจากแต่ละแยกในบริเวณที่สนใจ โดยจะส่งค่าเพื่อประมวลผลในแยกเดี่ยวเพื่อให้ได้ลำดับสัญญาณไฟและเวลาที่เปิดก่อน ส่วนระบบเครือข่ายท้องถนน จะมีการสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างทางแยกและเมื่อค่ารถเปลี่ยนแปลงจะทำให้สามารถทำนายปริมาณรถที่จะมาถึงได้ โครงงานนี้ใช้ภาษา Visual Basic.NET ในการสร้างโปรแกรมเพื่อรับค่าจากฐานข้อมูล ทำการประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ตามต้องการ โดยผลที่คาดว่าจะได้รับคือ สามารถสร้าง โปรแกรมที่จัดการเปิดสัญญาณไฟ ซึ่งลดปัญหารถติด ช่วยให้เปิดสัญญาณไฟได้เที่ยงตรง มีมาตรฐาน และทำงานสัมพันธ์กับแยกอื่นๆได้