อิทธิพลของปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมต่อลักษณะชุมชนสิ่งมีชีวิตของมดและพฤติกรรมการหาอาหารของมดคันไฟ Solenopsis geminata ณ ศาลายา จังหวัดนครปฐม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมศักดิ์ ลิขิตรัตนพิศาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • John R. Milne

  • วัชโรบล ธีรคุปต์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ส่วนแรกของการศึกษานี้มุ่งที่จะศึกษาผลกระทบของสภาวะแวดล้อมต่อโครงสร้างของชุมชนสิ่งมีชีวิตของมดในวิทยาเขตศาลายาด้วยวิธีการวางเหยื่อน้ำหวานล่อและการจับแบบ quadrat sampling มีมดที่พบทั้งสิ้น 15 สปีชีส์ซึ่งล้วนเป็นมดที่พบได้ทั่วไปในไทย species richness ในแต่ละพื้นที่มีค่าตั้งแต่ 1 6 สปีชีส์ ส่วนที่สองนั้นเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการหาอาหารของมดคันไฟ พบว่ารูปเเบบการหาอาหารในแต่ละช่วงวันของทุกรังมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ผลการทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่าจำนวนมดงานของ S. geminata ที่แหล่งอาหารนั้นแปรเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาของวันโดยที่มีผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในระดับที่น้อยมาก Part 1 of this study focused on environmental influences on the community structure of ants at Salaya using syrup bait and visual quadrat sampling techniques. 15 ant species, all common Thai ants, were found. Species richness at sites ranged from 1 to 6 species. Part 2 of this study was concerned with foraging behavior of the urban ant pest, Solenopsis geminata. Daily foraging patterns were consistent among colonies and days. These results indicate that numbers of S. geminata foragers present at food follows a daily rhythm and are influenced little by environmental conditions.