การพัฒนาพลาสติกฟิล์มพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำสำหรับโรงเรือนเพาะปลูก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุจิตตรา สลีสองสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิสรา ศรีวัฒนวรัญญู

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการพัฒนาพลาสติกฟิล์มเพื่อใช้สำหรับโรงเรือนเพาะปลูก โดยเน้นการปรับปรุงคุณภาพพลาสติกฟิล์มชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (Low Density Polyethylene, LDPE) ให้มีคุณลักษณะสำคัญดังนี้ 1) มีอายุคงทนต่อการใช้งานในสภาพอากาศต่างๆ โดยการเติมสารที่เรียกว่า UVStabilizerและ 2) มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนคลื่นแสงยูวีให้เป็นคลื่นแสงวิสิเบิล โดยการเติมสารชนิดใหม่ที่เรียกว่า Photo transformer ลงไป ทั้งนี้สารทั้งสองชนิดจะต้องมีคุณสมบัติที่เสริมกัน งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นของผลจากการเติมสาร UV Stabilizer โครงสร้างชนิดต่างๆ ลงไปบนพลาสติกฟิล์มพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ โดย UV Stabilizer ที่ใช้เป็นสารประเภทไซคลิกเอมีนที่มีความเกะกะ (HinderedAmine Light Stabilizer: HALS) ชนิดต่างๆ และเป็นสารอนุพันธ์ของ HALS ที่ทำการสังเคราะห์ขึ้น