องค์ประกอบทางเคมีจากดอกและเนื้อไม้ของฝาดแดง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิมสาย ตันภิบาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เยาวภา สุขพรมา

  • ปัทมา พิทยขจรวุฒิ

  • วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของส่วนสกัดหยาบเมทานอลจากดอกและเนื้อไม้ของฝาดแดง (Lumnitzera littorea) ด้วยวิธีทางโครมาโทกราฟีต่างๆ สามารถแยกสารบริสุทธิ์ได้ทั้งหมด 11 สาร ซึ่งเป็นสารที่มีการรายงานโครงสร้างมาแล้ว จำนวน 4 สาร แบ่งเป็นสารประเภท ฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์ จำนวน 3 สาร คือ quercetin 3 rhamnoside myricetin 3 rhamnoside และ kaempferol 3 rhamnoside และอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก จำนวน 1 สาร คือ gallic acid methyl ester และอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์โครงสร้างจำนวน 7 สาร ยืนยันโครงสร้างสารเหล่านี้ด้วยข้อมูลทางสเปกโทรสโกปีและเปรียบเทียบกับข้อมูล 1H และ 13C ที่ได้รายงานมาแล้ว