Humanoid ขนาดเล็กกับการรักษาสมดุลโดยส่วนบนของหุ่นยนต์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิติพล ปลื้มวรสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปาษาณ กุลวานิช

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หุ่นยนต์ humanoid ไม่ว่าจะตัวเล็กหรือใหญ่สิ่งที่สำคัยของการเคลื่อนที่ คือ การรักษาสมดุลของหุ้นยนต์นั้นมีอยู่หลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบจะมีข้อดีและข้อเสียอยู่ในรูปแบบนั้น ๆ เช่น การรักษาสมดุลใช้การเอียงตัวโดยขา ซึ่งในรูปแบบนี้ จะมีหลายขั้นตอนในการที่จะย้ายจุดศูนย์กลางมวลไปไว้ที่เท้าด้านใดด้านหนึ่งเพื่อรักษาสมดุล เป็นต้น โครงการนี้เป็นการสึกษาเกี่ยวกับ Humanoid ขนาดเล็กกับการรักษาสมดุลโดยส่วนบนของหุ่นยนต์ ซึ่งหลักการ คือ ให้น้ำหนักของหุ่นยนต์อยู่ในช่วงบนของตัว โดยน้ำหนักของส่วนบนนั้นจะสามารถเปลี่ยนจุดศูนย์กลางมวลไปยังจุดที่ต้องการได้โดยใช้ servo motor ในการควบคุม ตำแหน่งของน้ำหนักนั้น ซึ่งทำให้เราสามารถที่จะทรงตัวในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ข้อดีของการใช้น้ำหนักส่วนบน เช่น การออกแบบหุ่นยนต์ humanoid ขนาดเล็กประเภท mobile ที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับน้ำหนักของ battery ที่เพิ่มเข้ามา ซึ่งมอเตอร์สามารถ แบกรับน้ำหนักได้ในระดับหนึ่ง โดยการใช้น้ำหนักของ battery ซึ่งเป็นน้ำหนักส่วนบนของหุ่นยนต์นั้น สามารถนำมาช่วยในการรักษาสมดุลได้