ความสัมพันธ์ระหว่างความเค็มกับอัตราการเจริญเติบโตของ Pedinomonas noctilucae ที่มีและไม่มีความสัมพันธ์แบบภาวะอาศัยร่วมกับ Noctiluca scintillans

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เอกพจน์ ศรีฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Pedinomonas noctilucae เป็นสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กที่พบว่าในเขตร้อนจะมีความสัมพันธ์แบบภาวะอาศัยร่วมโดยการอาศัยอยู่ภายในแวคิวโอลของเซลล์ Noctiluca scintillans ซึ่งเป็นไดโนแฟลกเจลเลตชนิดที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี (Red Tide) ในชายฝั่งทะเลและบริเวณปากแม่น้ำของประเทศไทย โดยพบความถี่ของการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีจาก N.scintillans บ่อยที่สุดชนิดหนึ่ง ในโครงงานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของความเค็มที่มีต่ออัตราการเจริญเติบโตของ P.noctilucae ในกลุ่มที่มีและไม่มีความสัมพันธ์แบบภาวัอาศัยร่วมกับ N.scintillans โดยทากรเลี้ยงเซลล์ของ N.scintillans ที่เป็น Monoclonal culture ซึ่งได้จากการเก็บตัวอย่างจากบริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ในตู้บ่มเลี้ยงเชื้อด้วยอาหาร 2 สูตร คือ Erdschreiber Medium (ESM) และ Daigo ที่อุณหภูมิ 27 1 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 5,000 ลักซ์ และอัตราส่วนช่วงเวลามืดต่ออัตราส่วนช่วงเวลาสว่าง (D : L Cycle) เท่ากับ 12: 12 ชั่วโมง เท่ากันตลอดทุกชุดการทดลองทั้ง 3 ระดับ ความเค็มคือ 20,28 และ 35 ส่วนในพันส่วน แล้วทำการแยกเซลล์ของ P.noctilucae จากเซลล์ของ N.scintillans ที่มีความสัมพันธ์แบบภาวะอาศัยร่วมอยู่ แล้วจึงนำมาเลี้ยงในอาหารสูตร Modified ESM ใน 3 ระดับความเค็ม และสภาวะทางกายภาพแบบเดียวกับกลุ่มของ N.scintillans โดยทุกชุดการทดลองได้ทำซ้ำจำนวน 3 ครั้ง แต่ละชุดการทดลองจะเริ่มต้นที่ความหนาแน่นของเซลล์เท่ากับ 1 cell/ml และมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นเซลล์ที่เพาะเลี้ยงทุกชุดการทดลอง ซึ่งเป็นตัวแทนของอัตราการเจริญเติบโตโดยการสุ่มวัดด้วย Hemacytometer ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของทุกวัน เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน 30 วัน ความเข้าใจถึงกระบวนความสัมพันธ์แบบภาวะอาศัยร่วมกันของ P.noctilucae และ N.scintillans จะเป็นข้อได้เปรียบที่ดีในการเข้าใจถึงชีววิทยาพื้นฐานของความสัมพันธ์ดังกล่าวของสิ่งมีชีวิตทั้งสองนี้เพื่อที่จะสามารถนำผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการลดระดับความรุนแรงจากปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีได้ต่อไป