การศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณการปนเปื้อนของสารโบรโมไดคลอโร-มีเทน คลอโรฟอร์ม และ โบรโมฟอร์ม ในน้ำดื่มวรุณทิพย์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิชชานันท์ จันทพรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิตยา แซ่ซิ้ม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณการปนเปื้อนของสารโบรโมไดคลอโรมีเทน คลอโรฟอร์ม และโบรโมฟอร์ม ในน้ำดื่มวรุณทิพย์โดยใช้วิธี gas chromatography electron capture detection ผลการศึกษาพบว่าปริมาณการปนเปื้อนของสารโบรโมไดคลอโรมีเทนในน้ำดื่มวรุณทิพย์ซึ่งมาจากขวดพลาสติกใส ขวดพลาสติกขาวขุ่น และถัง มีค่าเฉลี่ยคือ 0.16, 0.21,0.20 μg/l คลอโรฟอร์มมีค่าเฉลี่ยคือ 6.14, 10.39, 1.10 μg/l และโบรโมฟอร์มมีค่าเฉลี่ยคือ 1.58, 2.30, 0.28 μg/l ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบการปนเปื้อนของสารโบรโมไดคลอโรมีเทน คลอโรฟอร์ม และโบรโม ฟอร์มในน้ำดื่มวรุณทิพย์ซึ่งมาจากขวดพลาสติกใส ขวดพลาสติกขาวขุ่น และถัง พบว่า มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05