การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเคอร์คูมินในแคปซูลขมิ้นชันโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดของเหลว สมรรถนะสูงและยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโทเมตรี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนา หนูผาสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิตยา แซ่ซิ้ม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณสารเคอร์คูมินในแคปซูลขมิ้นชัน ที่มีจำหน่ายในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 3 ตัวอย่าง ด้วยวิธีโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) เปรียบเทียบกับวิธียูวี วิสิเบิล สเปกโทรโฟโทเมตรี (UV VIS Spectrophotometry) ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 425 นาโนเมตร ใช้คอลัมน์ชนิดรีเวิร์สเฟส C 18 (4.6x250 มิลลิเมตร) และเฟสเคลื่อนที่ประกอบด้วย 1%กรดอะซิติก : อะซิโตไนไตรล์ ในอัตราส่วน 45:55 โดยปริมาตร อัตราการไหลเท่ากับ 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที ผลการวิเคราะห์พบว่าตัวอย่างที่ 1, 2 และ 3 มีปริมาณเคอร์คูมินเท่ากับ 6.77 0.17, 5.62 0.19 และ 1.22 0.04 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ส่วนวิธี UV VIS Spectrophotometry ตรวจพบปริมาณ เคอร์คูมินเท่ากับ 8.75 0.59, 8.13 0.37 และ 2.34 0.08 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ตัวอย่างแคปซูลขมิ้นชันที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Thai Herbal Pharmacopoeia (1995) มี 2 ตัวอย่าง