ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักพื้นบ้าน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฬารัตน์ ศรีปัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิตยา แซ่ซิ้ม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักพื้นบ้านประเภทสดและลวก โดยการนำสารสกัดจากผักพื้นบ้านทั้ง 3 ชนิดทั้งสดและลวกมาทดสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระโดยใช้วิธีการทดสอบด้วย DPPH (2,2 diphenyl 1 picrylhydrazyl) ใช้ BHA (3(2) t Butyl 4 hydroxy anisole) เป็นสารมาตรฐานตัวแทนของสารต้านอนุมูลอิสระ ผลการวิจัย พบว่า เปอร์เซ็นต์การออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดที่ความเข้มข้น 1000 ppm ของผักสดเรียงจากมากไปน้อยคือ ยอดสะเดา ใบมะระขี้นก และดอกกระเจียว มีค่า 87.03, 80.98 และ 76.61 โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 16.61, 136.69 และ 158.69 ppm ตามลำดับ และประเภทลวกมีเปอร์เซ็นต์การออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดที่ความเข้มข้น 1000 ppm เรียงจากมากไปน้อยคือ ยอดสะเดา ใบมะระขี้นก และดอกกระเจียว มีค่า 78.16, 77.88 และ 73.26 โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 67.90, 204.54 และ 331.47 ppm ตามลำดับ