โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การทดลองทางดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม Multisim 10.0

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อนุวัฒน์ คลังข้อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุนิตย์ โรจนสุวรรณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การทดลองทางดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม Multisim 10.0 ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ สามารถทำให้ผู้เรียนได้ทราบถึงลักษณะและคุณสมบัติของโปรแกรม Multisim 10.0 และได้ทราบถึงวิธีการใช้โปรแกรมนี้ ในการทดสอบสัญญาณดิจิตอล (Digital) ของไอซี (Integrated circuit) ที่มีลอจิกเกตพื้นฐาน และที่ได้จากการรวมเกต เช่น Inverter (NOT Gate), AND Gate, OR Gate, NAND Gate, NOR Gate และ Exclusive OR Gate อีกทั้ง ยังได้ทราบถึงวิธีการเขียนวงจรลอจิก และ ทดสอบสัญญาณลอจิกจากสมการอีกด้วย