การออกแบบโปรแกรม LabVIEW เพื่อควบคุมอุณหภูมิ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อนุสรณ์ ทองดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุนิตย์ โรจนสุวรรณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาและออกแบบโปรแกรม LabVIEW เพื่อสร้างเครื่องมือเสมือน แล้วใช้วัดและควบคุมอุณหภูมิ รวมถึงการสร้าง DAQ (data acquisition) โดยใช้ AVR microcontroller เบอร์ ATmega8 ควบคุมการทำงาน ซึ่งข้อมูลอุณหภูมิจะได้รับจาก LM35DZ Temperature Sensor และควบคุมอุณหภูมิโดยใช้พัดลมและอุปกรณ์ทำความร้อน โดยอาศัยการรับส่งข้อมูลระหว่างวงจรภายนอกกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง พอร์ตอนุกรม RS 232 ซึ่งข้อมูลที่ได้อยู่ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 0 100 องศาเซลเซียสและแสดงผลในรูปแบบของกราฟและความถี่