ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง