การประยุกต์ใช้โปรแกรม Lab VIEW ในการควบคุมเครื่องจับเวลาด้วยแสง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จตุรงค์ กมลเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรเทพ ตรีวิริยานุภาพ

  • วิจิตร เชาว์วันกลาง

  • เอกวัฒน์ ราชไชย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรม Lab VIEW เพื่อควบคุมเครื่องจับเวลาด้วยแสง ได้ออกแบบอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างเครื่องจับเวลาด้วยแสงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยพอร์ต RS 232 เป็นตัวรับสัญญาณจากเครื่องจับเวลาด้วยแสง และใช้พอร์ต USB ในการให้ไฟเลี้ยง 5 โวล์ท แก่วงจร โปรแกรม Lab VIEW ที่พัฒนาขึ้น จะมีความละเอียดในระดับมิลลิวินาที มีภาษาไทยอธิบายในบางค่าพารามิเตอร์ สามารถสร้างกราฟกับการทดลองที่ต้องแสดง ซึ่ง Lab VIEW เองจะทำงานแบบ Real time จากการตรวจสอบการทำงานพบว่าโปรแกรม Lab VIEW สามารถจับเวลาเมื่อรถหรือวัตถุผ่านเครื่องจับเวลาด้วยแสง จากนั้นโปรแกรม Lab VIEW จะบันทึกเวลา คำนวณผลของค่าพารามิเตอร์และเขียนกราฟของการทดลองที่ต้องแสดง ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้โปรแกรม Lab VIEW ทำการทดลอง ทั้งหมด 8 การทดลองทางกลศาสตร์ Lab VIEW Program was designed to controlled photogate with interface between photogate and a personal computer. The port RS 232 was used as a signal receiver from photogate and USB port was used as 5 volts supplier for circuit. The developed Lab VIEW Program had scale at milliseconds with some parameters in Thai. This program was capable to create necessary graphs from experiments needed to be displayed. The Lab VIEW Program was worked as real time, immediately show its’ results. The Lab VIEW Program could tick time when the glider or object pass photogate. This program could be used in all 8 experiments of classical Mechanics.