เกมเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนพิการ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัชพร เชาว์กุลจรัสศิริ

  • เฉลิมขวัญ ศิริพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อติวงศ์ สุชาโต

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการเพ่อพัฒนาเกมการเรียนรู้สำหรับผู้พิารทางสายตนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์เกมแบบใหม่ที่เหมาะสมสำหรับผู้เล่นที่ตาบอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมห้คนตาบอดได้มีทางเลือกในการทำกิจกรรมที่สร้างความบันเทิงเพิ่มมากขึ้น ซอฟต์แวร์ที่พัฒนานี้ จะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากซอฟต์แวร์เกมทั่วไป คือ ใช้เสียงเป็นส่วนประสานกับผู้ใช้เป็นหลัก หรือที่เรียกว่า Audio game แต่จะเสริมการเเสดงผลในหน้าจอภาพด้วย เพื่อให้ผู้เล่นทั่วไปสามรถเล่นได้ด้วย และลักษณะของเกมที่จะเลือกนำมาพัฒนาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นเกมประเภทเพื่อความบันเทิงแล้ว ยังจะพิจารณาไปถึงเกมประเภทที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุดอีกด้วย