การศึกษาสารองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกเอ๊าะ (Artocarpus elasticus)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เกรียงศักดิ์ วิเชียรสร้าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาสารองค์ประกอบทางเคมีของเอ๊าะ(Artocarpus elasticus) โดยสกัดสารจากเปลือกลำต้นด้วยไดคลอโรมีเทน แล้วนำไปแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีทางโครมาโทกราฟี และวิเคราะห์โครงสร้างสารด้วยวิธีทางสเปกโทรสโคปี สามารถแยกสารประกอบ prenylated flavonoids ได้สองสาร