การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากรากหางนกยูงไทย (Caesalpinea pulcherrima)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑารัตน์ สังขนุกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉัตรชนก กะราลัย

  • ชนิตา พงษ์ลิมานนท์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของส่วนสกัดหยาบไดคลอโรมีเทนจากรากหางนกยูงไทย(Caesalpinea pulcherrima) ด้วยวิธีทางโครมาโทกราฟีต่างๆ สามารถแยกสารที่มีการรายงานโครงสร้างมาแล้ว ซึ่งเป็นสารประเภท furanoid diterpene จำนวน 3 สาร คือ isovouacapenol C, 6β cinamoyl 7β hydroxy vouacapen 5α ol และ pulcherrimin E ซึ่งสามารถวิเคราะห์โครงสร้างสารเหล่านี้ด้วยข้อมูลทางสเปกโทรสโกปี และเปรียบเทียบกับข้อมูล 1H และ 13C NMR ที่ได้รายงานมาแล้ว