โปรแกรมสำหรับการบริหารและการจัดการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุมิตรา จิ๋ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

  • ยุพิน พวกยะ

  • อำนาจ แก้วภูผา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมสำหรับการบริหารและการจัดการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบงานเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโปรแกรมสามารถช่วยผู้ดูแลระบบ ในการมอบหมายงานให้แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม และทำให้ผู้ใช้ระบบมีความสะดวกในการแจ้งอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ที่เกิดการเสีย แล้วโปรแกรมยังมีความสามารถในการแสดงข้อมูล ค้นหาข้อมูล เพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล และแก้ไขข้อมูลได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ นำไปสรุปเป็นรายงาน แสดงออกมาเป็นกราฟ เสนอต่อผู้บริหารต่อไป