แบบจำลองเชิงฟิสิกส์เชิงสถิติสำหรับการรวมกลุ่มกันของตัวรับสัญญาณบนเยื่อหุ้มเซลล์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิวัฒน์ วิศิษฏ์สรศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระบวนการเหนี่ยวนำสัญญาณของเซลล์เป็นกระบวนที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่อาศัยตัวรับสัญญาณที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ นอกจากนี้แล้ว กระบวนการรวมกลุ่มกันของตัวรับสัญญาณดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสัญญาณภายในเซลล์ โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่ออธิบายพฤติกรรมการรวมกลุ่มของตัวรับสัญญาณบนเยื่อหุ้มเซลล์ โดยเสนอแบบจำลองทางฟิสิกส์เชิงสถิติและการจำลองแบบด้วยวิธีมอนติคาร์โล จากผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าเกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นของตัวรับสัญญาณ และเมื่อพลังงานยึดเหนี่ยวระหว่างกันของตัวรับสัญญาณต่างกันทำให้พฤติกรรมการรวมกลุ่มดังกล่าวเปลี่ยนไปด้วย