การคำนวณฟังก์ชันคลื่น และสถานะพลังงานของอิเล็กตรอนที่ถูกกักกันในควอนตัมดอททรงกลม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • แพร จิรวัฒน์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมพร ขันเงิน

  • ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน

  • นาท เสาวดี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการคำนวณฟังก์ชันคลื่น และสถานะพลังงานของอิเล็กตรอนในควอนตัมดอททรงกลม ด้วยวิธี finite difference ความถูกต้องของผลการคำนวณหาได้โดยการนำผลการคำนวณที่ได้ไปเปรียบเทียบกับผลการคำนวณจากวิธีอื่น โดยโครงงานนี้ มีเป้าหมายเพื่อหาวิธีการคำนวณที่สามารถคำนวณค่าฟังก์ชันคลื่น และสถานะพลังงานได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ขึ้นกับรูปร่างของศักย์ที่ใช้กักกัน Abstract:In this research project,wavefunction and energy states of a single electron confined in a spherical quantum dot were determined by finite difference technique. The accuracy of the results was judged by comparing the calculated results with the results from other techniques. The aim of this project is to find a calculation technique which can provide correct results and can be applied to any shapes of confined potential.