นิวเคลียร์ พลังงานแห่งอนาคต Nuclear power the future

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วีนัส พัดเย็นใจ

  • มาลี พัดเย็นใจ

  • พีระศักดิ์ นาสารีย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทองทิพย์ ธนาสมบูรณ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลังงานไฟฟ้านับเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบันอย่างยิ่ง ทั้งภายในบ้านเรือนห้างร้าน สถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม พลังงานไฟฟ้าซึ่งใช้กันอยู่นี้ได้มาจากการแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม แสงอาทิตย์ น้ำ การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น การแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติเป็นพลังงานดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อธรรมชาติมากน้อยต่างกันไป ในปัจจุบันการดำเนินนโยบายและการจัดหาพลังงานต่างๆ รวมทั้งพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งภาครัฐ และเอกชนเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องมีการวางแผนไว้เป็นระยะยาวเพื่อป้องกันการเกิดการขาดแคลนพลังงานขึ้นทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิดดังกล่าวข้างต้นมีขีดจำกัดในการขยายกำลังการผลิตและบางอย่างนับวันจะหมดไป รัฐจึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาแหล่งพลังงานใหม่เพื่อมาเสริมสร้างความมั่นคงการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคต นั่นคือ พลังงานนิวเคลียร์ และทั้งนี้รัฐบาลมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเผยแพร่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแหล่งพลังงานนิวเคลียร์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจ และเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระแสคัดค้านโดยไร้เหตุผลในอนาคต โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไม่เพียงช่วยประหยัดพลังงานน้ำมันและถ่านหิน นิวเคลียร์ยังเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากมีระบบการป้องกันกัมมันตภาพรังสีที่ได้มาตรฐาน การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ นอกจาก ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ตั้งแต่เริ่มศึกษา การเวนคืนที่ดิน การทำความเข้าใจกับประชาชน และการก่อสร้างแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องการจัดการกับสารกัมมันตภาพรังสีและกากนิวเคลียร์ ซึ่งนับเป็นภัยที่รุนแรง และเป็นพิษยาวนาน โดยวิธีการแก้ปัญหา ทุกคนก็มีความเห็นแนวเดียวกันว่า ต้องขุดหลุมลึกเพื่อเก็บกากกัมมันตรังสีในภาชนะที่แข็งแรง และทนทาน นั่นหมายความว่า ที่ดินบริเวณนั้น จะต้องไม่แยกเป็นเวลานานหมื่นปี หากทำได้คนในประเทศนั้น ก็จะปลอดภัย แม้จะมีโทษมหันต์ และต้องลงทุนสูงมาก แต่ด้วยประโยชน์มหาศาล จากต้นทุนการผลิตที่ถูก และปลอดมลพิษ ทุกประเทศ จึงได้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่เว้นแม้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก Electrical energy has been the most important factor that brings comfort to everyday lives of the people especially to present. Everybody consume this energy at home or outdoors, in all establishment, industrial factories, and etc. Because of this Energy, the economy becomes progressive and it gives way to the development of the country, both direct and indirect way, Electrical energy may come from natural resources in all forms such as wind energy, solar energy, hydrothermal energy, of fossil combustion like oil, coal and natural gas and etc. Consumption of natural resources and transmuting it into electrical energy has been done for hundreds of years and its not sure if there would be enough resources for us to consume in the near future. At present, there has been a policy and arrangement regarding the use of all energy. All energy consumers, both private and government sector should follow the requirements implied by the government office. They should also plan on how to consume energy wisely to prevent the depletion of natural resources; every body should use it with limitations especially in daily consumption. The state should also have alternative energy for consumption, to prevent the lack of energy resources in the future. As an alternative source of energy, government has been trying to rely on nuclear energy, and so, the government has a big task to inform the people about the nuclear energy. They should educate the people and give them knowledge and understanding about using nuclear as energy source. The people should be give rights to share their ideas about the advantage and disadvantage of nuclear energy consumption. The nuclear energy plants state that this energy does not use much of our natural resources. The nuclear energy plants state that this energy does not use much of our natural resources. It helps us save natural energy is a clean source of energy and it doesn’t affect the environment. If it is used with proper caution and in standardized way, any radioactive effects will be prevented. Building nuclear power plants must need a lot of funds and people living in the surrounding area should also be in formed about nuclear energy. Some plants are already constructed, but there is still problem the opposing people regarding with the nuclear waste disposal. Everybody agrees that nuclear power plants should dig deep hole to keep the nuclear waste. It should be built from strong and durable steel that could last for thousand years. Though a big investment is needed in doing this, the result is immensely advantageous to all, in a sense that it is safe and free from pollution. Oil producing countries should start building nuclear power plants because they are the ones who have lots of funds.