หัวใจใสใสไร้มลพิษ The good environment by teenager

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชรี กาเสวก

  • เบนจามิน ผานิช

  • นันทกาญ สะมันนับ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วนัสนันท์ แก้วเพ็ง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการกล่าวถึง สภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งบอกความสำคัญและประโยชน์ต่างๆและการแก้ไขปัญหาต่างๆของโครงงานนี้ ซึ่งเราสามารถรู้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดมลพิษในตอนนี้และอีกมากมาย เพราะฉะนั้นเราควรที่ช่วยกันรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมให้ดีเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายหลายอย่าง