โปรแกรมค้นหาฐานข้อมูลสามมิติผ่านเว็บเซอร์วิส(Web Service for 3D Database Search Engine) Web Services Contest

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
    1. พันธุ์วศิน พงศ์เพชรดิถ

    1. รัฐกร วราอุบล

    1. เอกลักษณ์ หาญอธิปเตยยะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิษณุ คนองชัยยศ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบัน วัตถุสามมิติเป็นข้อมูลมัลติมีเดียที่มีความสำคัญในหลายๆโปรแกรมประยุกต์และถูกใช้อย่างแพร่หลายในงานหลายๆด้าน ดังเช่น โปรแกรมช่วยการออกแบบ โปรแกรมจำลอง โปรแกรมทัศนมิติ โปรแกรมสร้างความบันเทิง เป็นต้น ในอุตสาหกรรมการแพทย์ได้ใช้วัตถุสามมิติในการบอกลักษณะของอวัยวะ ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ใช้วัตถุเหล่านี้ในการสร้างอนิเมชั่นหรือภาพเคลื่อนไหวต่างๆ และเห็นได้ชัดจากอุตสาหกรรมเกมในปัจจุบันที่ใช้วัตุสามมิติในการสร้างเกมขึ้น ทางอุตสาหกรรมทางสถาปัตยกรรมเองก็ได้ใช้สิ่งเหล่านี้ในการจำลองสิ่งก่อสร้างและทิวทัศน์ ส่วนทางด้านวิศวกรรมก็ได้ใช้สิ่งเหล่านี้ ในการออกแบบอุปกรณ์ใหม่ๆ ยานพาหนะ และโครงสร้าง เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ผลที่ตามมาก็คือ ความต้องการในการค้นหาวัตถุสามมิติด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพและการใช้งานที่รวดเร็วในคลังข้อมูลขนาดใหญ่ โครงงานนี้จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบวัตถุสามมิติด้วยวิธีการต่างๆโดยได้พิจารณาการเปรียบเทียบวัตถุสามมิติ 3 ส่วนคือ ส่วนการเปรียบเทียบกราฟโครงสร้างของวัตถุ ส่วนการเปรียบเทียบพื้นผิวของวัตถุ เพื่อเป็นกระบวนการเปรียบเทียบไฟล์สามมิติจากไฟล์ต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ โครงงานนี้จะนำเสนอโปรแกรมในรูปแบบเว็บเซอร์วิส ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรูปที่ค้นหาด้วย Today, 3D objects are an important multimedia data type with many applications and are used in a wide variety of fields in domains such as Computer Aided Design, Simulation, Visualization, and Entertainment. The medical industry uses detailed models of organs. The movie industry uses them as characters and objects for animated and real life motion pictures. The video game industry uses them as assets for computer and video games. The architecture industry uses them to demonstrate proposed buildings and landscapes. The engineering community uses them as designs of new devices, vehicles and structures as well as a host of other uses. Consequently, there is a demand for advanced searching and indexing techniques to make effective and efficient use of such large repositories. This project propose 3D comparison by any methods that take into account structure of object, geometry of object and texture of object in order to improve method of 3D object comparison form 3D object input efficiently. This project presents application program in web service which user can access available services that relate output files.