การระบุชนิดแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารด้วยการตรวจหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของ ยีน 16S rRNA

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิษฎา คล่องแคล่ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • หนูเดือน เมืองแสน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ก่อนที่ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารจะนำไปจำหน่ายสู่ท้องตลาดจะถูกนำมาตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคหรือไม่ โดยอาศัยวิธีการหลักคือ การตรวจสอบลักษณะฟีโนไทป์และคุณลักษณะทางชีวเคมี ซึ่งบางวิธีมีความยุ่งยาก ใช้เวลาในการตรวจสอบนานและค่าใช้จ่ายสูง หรือไม่สามารถระบุแบคทีเรียบางชนิดได้ถึงระดับสปีชีส์ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียในระดับดีเอ็นเอโดยการตรวจหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA ขนาด 440 คู่เบส เทียบกับฐานข้อมูลชีวภาพ BIBI จากการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียตัวอย่าง 5 ชนิด พบว่า สามารถระบุชนิด ของเชื้อแบคทีเรียได้ถึงระดับสปีชีส์ได้ 3 ชนิด และแบคทีเรีย 2 ชนิดสามารถระบุได้ถึงระดับจีนัส การที่ไม่สามารถระบุเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดได้ในระดับสปีชีส์อาจเป็นเพราะขนาดของลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้จากการหาลำดับเบสมีขนาดสั้นกว่า 440 คู่เบสและไม่มีความแตกต่างมากพอในการแยกสปีชีส์