การระบุชนิดของแบคทีเรียที่แยกได้จากไรน้ำนางฟ้าเป็นโรคจุดดำด้วยการตรวจหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตติพร สุวรรณาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • หนูเดือน เมืองแสน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคจุดดำ (black disease) เป็นโรคที่ทำให้ไรน้ำนางฟ้าตายหลังจากแสดงอาการของโรคภายใน 1 5 วัน การแยกและจำแนกแบคทีเรียจากไรน้ำนางฟ้าที่เป็นโรค โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการทดสอบทางชีวเคมีก่อนหน้านี้ พบแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องอยู่ 4 กลุ่มคือ Aeromonas spp., Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp. และ Chryseobacterium spp. แต่ยังไม่สามารถระบุชนิดของแบคทีเรียในระดับสปีชีส์ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะระบุชนิดของแบคทีเรียเหล่านี้ด้วยการตรวจสอบดีเอ็นเอ โดยใช้ลำดับ นิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA และทดสอบผลของอุณหภูมิและความเป็นกรด ด่างต่อการเจริญของแบคทีเรียจำนวน 5 ไอโซเลต ผลการศึกษาพบว่าการใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA และฐานข้อมูลทางชีวภาพ BIBI สามารถระบุชนิดของแบคทีเรียในระดับสปีชีส์ได้ 6 ไอโซเลตจากทั้งหมด 9 ไอโซเลต โดยทั้ง 6 ไอโซเลตเป็นสมาชิกเชื้อแบคทีเรียในสปีชีส์ของ Aeromonas hydrophila, Klebsiella pneumoniae และ Empedobacter brevis ส่วนอีก 3 ไอโซเลตที่เหลืออาจจะต้องการลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ยาวขึ้นในการระบุชนิดของแบคทีเรียในระดับสปีชีส์ได้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อแบคทีเรียที่ทดสอบส่วนใหญ่สามารถเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 20 35 องศาเซลเซียส และความเป็นกรด ด่าง 6.0 9.0