การทดสอบการเจริญของเชื้อราที่เป็น Antagonist ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤตยา วุฒิสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มณจันทร์ เมฆธน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช 2 สายพันธุ์ คือ Gliocladium virens และ Trichoderma harzianum โดยทำการทดลองเพาะเชื้อราบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ผสมสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช ได้แก่ Propineb, Prochloraz,Carboxin, Sulfur, Emamectic benzoate ,Propiconazole+Diphenoconazole , Mancozeb, Carbendazim แล้ววัดเส้นผ่านศูนย์กลางของเชื้อราที่ขึ้นบนอาหาร โดยผสมสารเคมีดังกล่าวที่ความเข้มข้นมากที่สุด ต่ำที่สุดและความเข้มข้น 25 เปอร์เซ็นต์ของความเข้มข้นต่ำที่สุดที่แนะนำบนฉลากของสารเคมีแต่ละชนิด ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารที่มีการเจริญเติบโตของเชื้อที่ความเข้มข้น 25 เปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกับชุดควบคุมคือ สารในกลุ่ม Propineb, Sulfur, Emamectic benzoate และ Mancozeb สำหรับเชื้อ Gliocladium virensและสาร Sulfur และ Emamectic benzoate สำหรับเชื้อ Trichoderma harzianum จากผลการทดลองดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานได้ต่อไป โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่าย การประหยัดการใช้สารเคมี และปริมาณสารตกค้างในธรรมชาติเป็นสำคัญ