การตรวจหา hTERT mRNA ในเนื้อเยื่อจากผู้ป่วยโรคมะเร็งทางเดินอาหาร

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เมษยะมาศ คงเสมา วันดี อุดชัยปะเสริฐกุล

  • ศิริลักษณ์ นารอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร

  • กวิญ ลีละวัฒน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Human telomerase ประกอบด้วย telomerase RNA template (hTR) และ telomerase reverse transcriptase (hTERT) ทำให้เกิดกลไกการสังเคราะห์ telomere repeat ซึ่งจะยืดอายุของเซลล์ Telomerase activity พบได้ใน germ line cell และ malignant tumor cell แต่ไม่พบในเซลล์ร่างกายปกติของมนุษย์ ในการศึกษานี้ จะตรวจหาระดับ hTERT mRNA ในเนื้อเยื่อจากผู้ป่วยโรคมะเร็งทางเดินอาหาร 22 ตัวอย่าง,ผู้ป่วยโรค gastrointestinal stomal tumors (GIST) 3 ตัวอย่าง และเนื้อเยื่อปกติจากผู้ป่วยเดียวกันอีก 25 ตัวอย่าง ตรวจหากาแสดงออกของ hTERT ด้วย real time reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT PCR) โดยใช้ Taqman probe จากการตรวจสอบ พบ hTERT mRNA ในเนื้อเยื่อผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งจำนวน 12 ตัวอย่างจาก 22 ตัวอย่าง โดย 8 ตัวอย่างที่ได้จากผู้ป่วยโรค hepatocellular carcinoma และ cholangiocarcinoma มี 6 ตัวอย่างที่ตรวจพบ hTERT อย่างไรก็ตาม hTERT mRNA ไม่พบในเนื้อเยื่อ GISTและเนื้อเยื่อปกติเลย จากการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่า hTERT อาจใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งทางเดินอาหาร รวมถึง hepatocellular carcinoma และ cholangiocarcinoma ได้คำสำคัญ: hTERT,โรคมะเร็งทางเดินอาหาร , hepatocellular carcinoma, cholangiocarcinoma Abstract: Human telomerase consisting of telomerase RNA template (hTR) and telomerase reverse transcriptase (hTERT) provides a mechanism for synthesis of telomere repeats that prolongs life span of cells. Telomerase activity is present in germ line and malignant tumor cells but not in most normal human somatic cells. This study determined hTERT mRNA level in tissue samples from patients with gastrointestinal tract (G.I.) cancers. Tissue samples were obtained from 22 G.I. cancer patients, 3 gastrointestinal stomal tumors (GIST) and 25 corresponding non cancerous tissues. hTERT expressions was determined by real time reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT PCR) using Taqman probe. hTERT mRNA was detected in 12 of 22 cancerous tissue samples. 6 of 8 tissue samples obtained from patients with hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma were positive for hTERT. However, hTERT mRNA was not detected in GIST and non cancerous tissues. These results suggest that hTERT may be an effective target for cancer therapies to treat many type of G.I. cancers including cholangiocarcinoma and hepatocellular carcinoma.