สมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดนตอเหลบ รอโสนล๊ะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประชิต คงรัตน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเตรียมเซรามิก ZnSnTiO3 โดยวีการผสมออกไซด์แบบดั้งเดิม ทำการตรวจสอบเฟสการเกิดเฟสของสารเซรามิกที่เตรียมได้โดยวิธีการเลี้ยวเบน ศึกษาลักษณะเกรนและขนาดของเกรนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ต่อมาศึกษาสมบัติไดอิเล็กตริก พบว่ามีโครงสร้างแบบลูกบาศก์ ขนาดของเกรนโดยเฉลี่ย 0.6 ไมโครเมตร ค่าไดอิเล็กตริกมีค่ามากที่สุดที่ความถี่ 400 Hz มีค่าเป็น 490