การเดินสุ่มของเส้นสนามแม่เหล็กในความปั่นป่วนแบบยืดหดไอโซทรอปิก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปัทม์ วงษ์ปาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เดวิด รูฟโฟโล

  • วิลเลียม เอ็ช. แมทธิวส์

  • จอร์จ โรว์แลนดส์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลาสมาในอวกาศและในห้องปฏิบัติการมักมีความปั่นป่วนก่อเกิดการเดินสุ่มของเส้นสนามแม่เหล็กซึ่งมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนที่ของอนุภาค ในงานวิจัยนี้สมการปริพันธ์ในสามมิติสองสมการที่เกี่ยวข้องกันของสัมประสิทธิ์การฟุ้งของเส้นสนาม Dx=Dy และ Dz ได้ถูกแก้ด้วยวิธีการเชิงตัวเลขเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลเชิงวิเคราะห์ และพบพฤติกรรมการฟุ้งแบบควอซิลิเนียร์ เมื่อ B0 มีค่าสูง และการฟุ้งแบบโบห์มเมื่อ B0 มีค่าต่ำ งานวิจัยนี้ยังได้เสนอคำตอบแบบปิดในกรณีทั่วไปที่ B0 มีค่าสูง; กรณีไอโซทรอปิก สเฟียรอยด์ข้างยุบอย่างมาก และสเฟียรอยด์ขั้วยุบอย่างมากในกรณีที่ B0 มีค่าต่ำ