ระบบงานร้านขายผลิตภัณฑ์งานฝีมือออนไลน์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุไร ครบสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัยรดา พรเจริญ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการสร้างระบบงานร้านขายผลิตภัณฑ์งานฝีมือออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษา วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบงานร้านขายผลิตภัณฑ์งานฝีมือออนไลน์ ซึ่งโปรแกรมที่ผู้จัดทำได้นำมาใช้ในการจัดทำระบบงาน คือ Macromedia Dreamweaver MX2004 , PHP, Adobe Photoshop CS2, Edit Plus, HTML และ JavaScript ซึ่งใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล โดยมี Internet Explorer ทำหน้าที่เป็นบราวเซอร์ และใช้ Apache เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP โดยมีการทำงานเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากผู้ดูแลระบบทำการเพิ่มข้อมูลสินค้า ข้อมูลประเภทสินค้า ส่วนผู้ใช้ทั่วไปสามารถสั่งซื้อสินค้า และสามารถสมัครสมาชิกได้ Abstract: The development of working store system of handicraft online and this is one of computer professional practice subject. The aim of the present work was to develop the working store system of handicraft online. Which the programmer is use to develop the system concluding Macromedia Dreamweaver MX 2004 , PHP, Adobe Photoshop CS2 , Edit Plus, HTML and JavaScript,which use MySQL for manage the database and Internet Explorer act as browser , Apache act as web server and the programe was operated by Microsoft Windows XP, which working step by step, the administrator of system can add the products data, data of product type and the general user can convenient for order the product and sign up to be the member.